Basisregister voor Paramedici
De Wet BIG (= Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg) regelt de titelbescherming van medische en paramedische beroepen en stelt eisen aan de kwaliteit van de beroepsuitoefening. De voorheen paramedische beroepen die nu zijn geregeld in artikel 34 van de Wet BIG kennen geen verplichte registratie, hebben geen wettelijk tuchtrecht en hebben een opleidingstitel. De titel diëtist is na het volgen van vierjarige HBO-opleiding Voeding en Diëtetiek wettelijk beschermd. De overheid legt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteitsbewaking bij de beroepsgroepen zelf neer. De verenigingen kozen als een van de instrumenten voor kwaliteitsbewaking: kwaliteitsregistratie om de vijf jaarKP logo

Wij zijn geregistreerd in het kwaliteitsregister Paramedici onder nummer:
09900819389 (Quirina), 89911097189 (Karin), 19900794789 (Marjolanda) en 19912960889 (Dominique).

Tevreden?
Bent u tevreden vertel het anderen, bent u niet tevreden vertel het ons!
Ik stel het zeer op prijs als u mij waardeert op de Zorgkaart Nederland.

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlEngels, Q.M.A. is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlMaan, D.E. is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

 


Privacyverklaring
DE diëtistenpraktijk Quirina Engels gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is met ingang van 25 mei 2018 vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Welke gegevens worden door ons geregistreerd?
Gewone persoonsinformatie zoals uw naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, BSN, en daarnaast ook bijzondere persoonsinformatie zoals afkomst (om een passend dieetadvies bij uw culturele achtergrond te kunnen maken) en gegevens die met uw gezondheid te maken hebben.
Uw persoonsgegevens worden vastgelegd voor dossiervorming, communicatie met uw verwijzer (voor rapportage of overleg via ZorgMail) en communicatie met de zorgverzekeraar (voor het declareren van de consulten via VECOZO).

Hoe worden gegevens uitgewisseld?
Wij ontvangen persoonsgegevens via VECOZO. Uw gegevens worden bijgehouden in het Elektronisch Patiëntendossier Evry dat is getoetst volgens de internationale standaard voor SOC2 en de NEN7510 en voldoet dan ook aan de eisen die voor de gezondheidszorg vanuit de NEN7510 worden gesteld.
U heeft het recht op inzage van uw gegevens. Verder kunt u op verzoek uw gegevens (laten) corrigeren en (laten) verwijderen. Er zal dan een afspraak worden gemaakt. Legitimatie is altijd noodzakelijk om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens tot 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (dit is een verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

DE diëtistenpraktijk Quirina Engels neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Er vindt geen uitwisseling van gegevens plaats buiten de EU. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via het 040-2484074 of via email.

Meer informatie?
Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.
Als u vragen hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens door DE diëtistenpraktijk Quirina Engels kunt u contact opnemen met onze privacy medewerker via het algemene telefoonnummer of via email.

Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden 2019

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 31-12-2018 vanwege inwerkingtreding
‘Beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor extramurale diëtetiek’ -BR/REG-19100 per 01-01-2019.